Zamachy terrorystyczne. Istota i koncepcja reagowania – książka do pobrania

safetyproject.pl 2 miesięcy temu

Ze wstępu:

Terroryzm jest jednym z wiodących zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, regionalnym i państwowym. Zaatakowanie przez terrorystów w 2001 r. dwóch wież WTC oraz Pentagonu boleśnie zobrazowało tę tezę, stając się jednocześnie katalizatorem rozwoju tego zjawiska społecznego na świecie. Terroryzm rozprzestrzeniał się w kolejnych latach wśród wielu narodów, przybierając przy tym różnorodne formy i stopnie intensywności. Istotną tendencją obserwowaną od 2018 r. wśród państw Unii Europejskiej jest obniżanie się wymiaru statycznego przeprowadzonych zamachów terrorystycznych. Pomimo tego pozytywnego trendu niepokojące jest coroczne utrzymanie się wysokiej liczby zatrzymanych sprawców podejrzewanych o prowadzenie aktywności terrorystycznej. Świadczy to o nieustającej działalności preparacyjnej terrorystów w Europie, skutkującej potrzebą ciągłego monitorowania zagrożenia oraz prowadzenia przez państwa proaktywnych czynności zapobiegawczych.

Z perspektywy bezpieczeństwa Polski zasadniczy wpływ na wymiar zagrożenia terrorystycznego mają rosyjskie działania hybrydowe realizowane w różnorodnych formach i skutkujące zwiększonym poziomem ryzyka terrorystycznego o charakterze sabotażowym2. W wyniku tego stanu rzeczy od kwietnia 2022 r. obowiązuje na terenie całego kraju podwyższony stopień zagrożenia terrorystycznego, wyrażający się zwiększoną aktywnością administracji publicznej w zakresie prowadzenia działań antyterrorystycznych.

Przewiduje się, iż złożona sytuacja społeczno-polityczna w Europie nie zakończy się wraz z powstrzymaniem agresji rosyjskiej w Ukrainie. Stan zwiększonego zagrożenia militarnego i terrorystycznego skutkować będzie koniecznością utrzymywania w stałej gotowości znacznych zasobów państwowych w celu realizowania zadań antyterrorystycznych. Wobec rozległego katalogu wyzwań zidentyfikowanych w środowisku bezpieczeństwa narodowego istnieje realna i zwiększona potrzeba prowadzenia badań naukowych w obszarze polskiego antyterroryzmu.
Do realizacji tego zamierzenia naturalnie przeznaczona jest perspektywa poznawcza nauk o bezpieczeństwie i z niej w zasadniczym zakresie skorzystano podczas realizacji zaprezentowanych w monografii dociekań naukowych.

Przedmiotem badań, których wyniki zaprezentowano w niniejszej publikacji, jest organizacja reagowania na zamachy terrorystyczne w Polsce rozpatrywana w wymiarze diagnostycznym i projektowym. Ze względu na złożony charakter pola eksploracji naukowej, proces poznawczy rozpoczęto od identyfikacji zakresu i charakteru zjawiska terroryzmu oraz zamachów terrorystycznych. Dokonano szczegółowej charakterystyki zidentyfikowanych metod, form i narzędzi ataków. Efekty tych dociekań
stały się fundamentem kontynuowania procesu poznania w zasadniczej części rozważań naukowych zogniskowanych wokół zaprojektowania koncepcji organizacji przedmiotowego reagowania w ujęciu czynnościowym i atrybutowym.

Koncentracja zainteresowań badawczych wokół problematyki działań antyterrorystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem fazy reagowania, była efektem doświadczeń zawodowych autora zdobytych podczas wieloletniej służby w jednostkach aeromobilnych Wojska Polskiego oraz w oddziałach terenowych i specjalnych Żandarmerii Wojskowej. Dalsza aktywność ekspercka i naukowa w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa realizowana po zakończeniu służby wojskowej sprzyjała identyfikacji wielu problemów i niedoskonałości w organizacji działań antyterrorystycznych na poziomie instytucji państwowych. Szczególnym przykładem praktycznego wymiaru tych aktywności był udział, w charakterze eksperta zewnętrznego, w pracach Międzyresortowego zespołu
zadaniowego do spraw opracowania standardów zabezpieczeń antyterrorystycznych i reguł współdziałania dotyczących infrastruktury krytycznej.

W publikacji zostały uwzględnione wyniki prowadzonych przez autora statutowych prac naukowo-badawczych, tj. Reagowanie w zdarzeniach o charakterze terrorystycznym oraz Bezpieczeństwo antyterrorystyczne w budynkach użyteczności publicznej, zrealizowanych w Akademii Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu od 2016 do 2018 r. Kierowanie tymi zespołowymi działaniami pozwoliło na ukierunkowanie wysiłków eksploracyjnych i wstępne przeanalizowanie kształtu obecnego systemu antyterrorystycznego państwa. Możliwość weryfikacji poczynionych
ustaleń natury teoretycznej przyniosły praktyczne wymiary bezpośredniego współdziałania z przedstawicielami wybranych instytucji bezpieczeństwa narodowego podczas wielu szkoleń oraz ćwiczeń. Szczególnie efektywnym w tym zakresie okazał się ekspercki udział w międzynarodowym projekcie POWER, kierowanym przez Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz zaplanowanie i przeprowadzenie szkoleń antyterrorystycznych dla kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, a także negocjatorów policyjnych w ramach projektu Skuteczni w działaniu – współpraca
służb w sytuacjach zagrożenia infrastruktury krytycznej.

Rezultaty tych oraz innych aktywności badawczych i eksperckich znalazły swoje odzwierciedlenie w artykułach, rozdziałach, a także monografiach naukowych. Były one następnie wieloetapowo konfrontowane z opiniami innych teoretyków i praktyków nauk społecznych podczas warsztatów, seminariów oraz konferencji naukowych o charakterze krajowym i międzynarodowym. Monografia jest podsumowaniem dotychczasowego dorobku badawczego autora, zawiera niektóre jego elementy odpowiednio rozwinięte, uzupełnione, zweryfikowane i zaktualizowane. Obejmuje ponadto wybrane ustalenia poczynione w ramach samodzielnie prowadzonych, w latach 2019–2021, dwóch projektów naukowo-badawczych.

Książkę można nabyć na stronie Wydawnictwa Difin: https://ksiegarnia.difin.pl/zamachy-terrorystyczne-istota-i-koncepcja-reagowania

Na hasło ZT2023 otrzymacie Państwo 25% zniżkI na zakup.

Publikacja jest dostępna do pobrania pod poniższym adresem:
https://www.researchgate.net/publication/374053902_Zamachy_terrorystyczne_Istota_i_koncepcja_reagowania

Idź do oryginalnego materiału