Nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy w OSP Zagórze

niepolomice.eu 1 tydzień temu

Jednostka OSP Zagórze wzbogaciła się o fabrycznie nowy pojazd ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą na podwoziu samochodu Renault Master. Pojazd ten został zakupiony dzięki realizacji umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Niepołomice dotyczącej projektu pn.: „Bezpieczna Małopolska – Etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej”.

Wartość samochodu wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego wyniosła 275 200,00 złotych z czego 85% tj. 233 920,00 złotych pochodziło ze środków europejskich ( Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ). Wkład Gminy Niepołomice wynosił 5% tj. 13 760,00 zł a pozostałą część uzyskano dzięki dofinansowaniu z budżetu Państwa – 27 520,00 zł.

Nowy pojazd dla OSP Zagórze został wyposażony w min. kompozytowy zbiornik wodny o pojemności 200litrów i środek pianotwórczy pojemności 20litrów, wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy o wydajności nominalnej 50l/min przy ciśnieniu 40 bar czy linię szybkiego natarcia o długości 40m.

Jest to jeden z 47 samochodów zakupionych w roku bieżącym dla jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego. Koszt realizacji projektu wyniósł 13 760 000,00 zł.

Wydatek na zakup został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych

Sławomir Mikurda
Komendant Miejsko-Gminny OSP Miasta i Gminy Niepołomice

Idź do oryginalnego materiału